Khách hàng đã sử dụng Kim LIROD trong hệ thống chống sét